Горные машины и комплексы
Гірничі машини і комплекси. Програма нормативної дисципліни для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05030103 «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» напряму підготовки 6.050301 «Гірництво»

Розробник: Андрієвська В.В., викладач гірничих дисциплін.
            Програмою дисципліни «Гірничі машини та комплекси»
(ПП 03.02) передбачається придбання студентами знань, вмінь та навичок в області теорії, конструкції,  
розрахунку   і  експлуатації   гірничих   машин   та   комплексів.

            В результаті  вивчення  предмета  студенти повинні знати:
· гідромашини   (2.ПФ.С.05.ПР.0.16.21);
· контролюючі   та   регулюючі   пристрої  (1.ПФ.С.04.ЗР.О.13.04;  2.ПФ.С.05.ПР.О.16.22;   3.ПФ.С.08.ПП.Р.31.01;   
4.ПФ.Д.09.ПП.О.39.06 );
· гідравлічні   схеми   гірничого   устаткування  (1.ПФ.С.02.ПР.О.05.02;  5.ПФ.С.13.ПР.О.67.06) ;
· видобувні   машини  (2.ПФ.С.05.ПР.О.16.23;    3.ПФ.С.08.ПП.Р.34.01;  
      КЗН-04.ПР.О.04.02;   КЗН-04.ПР.О.03.01;  КЗН-05.ПР.Р.01.02);
· видобувні  комплекси  (2.ПФ.С.05.ПР.О.16.24;  3.ПФ.С.08.ПП.Р.34. 02;   5.ПФ.С.11.ПП.Р.53.06 ;   
5.ПФ.С.12.ПП.Н.55.01;  
      КЗН-02.ПР.Р.01.01;  КЗН-04.ПР.Р.04.02;  КЗН-05.ПР.Р.04.01) ;
· допоміжне  обладнання  з  механізації  видобувних  робіт (2.ПФ.С.05.ПР.О.16.25;  3.ПФ.С.08.ПП.Р.34.03;
5.ПФ.С.11.ПП.Р.53.07;   5.ПФ.С.12.ПП.Н.55.02) ;
· обладнання  для  ведення  основних  підготовчих  робіт (1.ПФ.С.05.ПР.О.16.26;  3.ПФ.С.08.ПП.Р.34.04; 
       5.ПФ.С.11.ПП.Р.53.08;   5.ПФ.С.12.ПП.Н.55.03; 
      КЗН-04.ПР.О.03.01;   КЗН-04.ПР.Р.04.02;  КЗН-05.ПР.Р.01.02);
· обладнання  для  ведення  допоміжних  підготовчих  робіт
         (2.ПФ.С.05.ПР.О.16.27;   3.ПФ.С.08.ПП.Р.34.05; 
        5.ПФ.С.11.ПП.Р.53.09;   5.ПФ.С.12.ПП.Н.55.04).

                  В результаті  вивчення  предмета  студенти повинні уміти:
· знаходити раціональні варіанти використання елементів оснащення;
· розробляти заходи  попередження дострокового  спрацювання обладнання;
· контролювати роботу обладнання дільниці та його непошкодженість;
· контролювати дотримання терміну перевірок та випробувань обладнання, контрольно -
вимірювальних приладів згідно графіків перевірок;
· організувати безперебійне постачання дільниці всіма видами енергії;
· читати схеми електричних з’єднань апаратів, кінематичні, гідравлічні та пневматичні схеми
машин і механізмів;
· контролювати використання технологічного та допоміжного обладнання за призначенням та
технічними характеристиками;
· застосовувати основні правила нарисної  геометрії  та інженерної  графіки;
· застосовувати  основні  поняття  з технічної механіки;
· застосовувати основні поняття з основ гірничого виробництва;
· виконувати підбір і планувати розстановку обладнання на дільниці;
· проводити  щоденний  огляд обладнання та контроль його технічного стану;
· проводити  розрахунки  технологічних процесів;
· застосовувати  основи  безпеки  життєдіяльності;
· застосовувати основи геодезії та маркшейдерської справи;
· приймати участь у створенні допоміжних конструкцій для виконання монтажних робіт.

            Вивчення кожного розділу  дисципліни «Гірничі  машини  та  комплекси» повинне чітко
погоджуватися із суміжними розділами курсу й іншими предметами спеціального циклу.
            Зміст  програми  охоплює найбільш  істотні  питання  гірничих  машин  та  комплексів  на 
сучасному  етапі   розвитку.
            Форми підсумкового  контролю: комплексна  контрольна робота, диференційний залік  та 
іспит. Поточний  контроль - тести  досягнень.
Орієнтований тематичний план
  Зміст дисципліни

Вступ
         Зміст і задачі предмета. Роль гірничих машин в гірничому виробництві. Класифікація сучасних гірничих машин та умови їх роботи. Задачі кваліфікованої експлуатації гірничого обладнання для видобутку вугілля та підготовчих робіт в складних гірничо-геологічних умовах з максимальною ефективністю та продуктивністю праці. Вдосконалення та напрямки розвитку гірничих машин. Історія розвитку шахт Західного-Донбаського регіону.
         Література: конспект, [1] - с.3-4, [2] - с.3, [3] - с.5-13, [8] - с.10-16.

                   Розділ 1  Основи гідроприводу гірничих  машин

1.1   Гідромашини

        
Робочі рідини для гідромашин, як носії енергії. Властивості, функції та вимоги до робочих рідин, принципи вибору їх для гідросистем гірничих машин. Особливі становища рідин. Устрій об’ємного гідроприводу, область його застосування, переваги та недоліки гідроприводу.
         Література: [1] - гл.1.

         Роторні гідромашини, класифікація та основні параметри гідромашин об’ємної дії. Конструкція основних видів насосів. Визначення основних параметрів гідромашин об’ємної дії.
         Література: [1] - гл.4.
 
                        1.2   Контролюючі  та  регулюючі  пристрої  

Загальні відомості, призначення та класифікація гідроапаратури. Конструкція напірних клапанів тиску прямої та непрямої дії, гідрозамків, зворотних клапанів, регуляторів та дроселів. Контроль роботи гідрообладнання.
         Література: [1] - гл.5.
1.3   Гідравлічні схеми

         Поняття про гідравлічні схеми, їх різновиди. Умовні графічні стандартизовані позначення на
схемах. Правила читання принципових гідравлічних схем.
         Література: [1] - гл.3 с.48-50, гл.9 с.201-207; [4] - с.15-19.                                                   

Розділ 2 Обладнання  для  механізації  видобувних  робіт

2.1   Допоміжне обладнання
         Призначення, класифікація, основні вузли та устрій відбійних молотків, перфораторів,
ручних та колонкових гірничих свердел. Правила експлуатації гірничого інструмента.
         Література: [2] - гл.1, гл.3, гл.4; [3] - с.41-42, с.31-34.

2.2  Видобувні  машини

         Призначення, класифікація, технологічні схеми роботи видобувних машин. Ріжучий
інструмент гірничих машин (види, елементи та параметри різців; їх конструкція, виготовлення та
способи кріплення).
         Основні вузли та механізми видобувних машин. Виконавчі органи, їх призначення і
класифікація, конструкція і основні вимоги.
         Література: [2] - гл.7,9,10.

         Навантажувальні органи та пристрої видобувних машин. 
         Література: [2] - гл.11.

         Передавальні механізми, їх призначення, основні  вимоги та різновиди зв’язків виконавчих
органів. Кінематичні схеми передавальних механізмів, регулювання положення виконавчого
органу виймальних машин. Карти і схеми змащування.
         Література: [2] - гл.12.

         Системи переміщення очисних комбайнів, їх призначення, конструкція і основні вимоги.
Типи систем переміщення. Гідравлічний та електричний механізми переміщення. Автоматичне
регулювання режиму роботи очисного комбайна.
         Література: [2] - гл.13.
Силове обладнання приводу  очисних комбайнів. Види приводу і основні вимоги до них. Класифікація та технічні характеристики комбайнових двигунів. Конструкції електродвигунів. Електрообладнання очисних комбайнів. Захист від вибуху електрообладнання очисних комбайнів.
         Література: [2] - гл.14.

         Комплекс заходів по пилеподоланню при видобутку корисних копалин. Конструкція типової зрошувальної системи очисного комбайна.
         Література: [2] - гл.15.

         Історія розвитку вітчизняного комбайнобудування. Очисні комбайни та стругові установки. Призначення, устрій та технологія роботи вузькозахватних комбайнів для пологих і похилих (до 35˚) пластів: КА-80, КА-200, 1К103, УКД 200/250, УКД 300, УКД 400, 1ГШ-68, РКУ10, МБ-410П(Е), МБ-12, МВ-444Р, ДБТ.  Комбайни для крутих пластів.
         Література: конспект, [2] - гл.16,17,18,19.

         Визначення продуктивності роботи очисних комбайнів.
         Література: [2] - с.177-181.

         Гідравлічний спосіб видобутку вугілля.
         Література: [2] - гл.30.

2.3  Видобувні комплекси

         Засоби механізації основних виробничих процесів видобутку вугілля. Основне обладнання, призначення і розташування обладнання видобувних комплексів. Технічні характеристики очисних комплексів.
         Література: [2] - гл.20,21.

         Призначення, класифікація, основні конструктивні типи механізованих кріплень. Елементи конструкції та гідропривід механізованого кріплення. Послідовність пересування секцій та визначення основних параметрів механізованих кріплень.
         Література: [2] - гл.22 §1-5.
Насосні станції, їх призначення,  конструкції типових маслостанцій. Емульсії для роботи
гідроприводу механізованого кріплення, їх приготування.
         Література: [2] - гл.22 §6-8.

         Експлуатація механізованих кріплень. Організація технічного обслуговування механізованих
кріплень в умовах шахт.
         Література: [4] - с.408-417, [5].

         Комплекси очисного обладнання з комбайнами для пологих та похилих пластів. Вибір засобів
комплексної механізації для конкретних гірничо-геологічних умов. Організація робіт в комплексно-
механізованих лавах. Основні правила безпеки при веденні очисних робіт і експлуатація очисних
комплексів.
         Література: [2] - гл.23 §1-14, [5].

         Організація технічного обслуговування на шахті  очисних механізованих комплексів.
         Література: [4] - с.400-441.

         Монтаж-демонтаж очисних комплексів. Технологічні схеми монтажних робіт. Надійність та
довговічність обладнання.
         Література: [2] - гл.23 §15-18; [5], [6].

         Типи стругових установок, їх призначення та область застосування. Стругові комплекси для
пологих та похилих (до 35˚) пластів. Організація робіт в стругових лавах. Експлуатація стругових
установок та комплексів.
         Література: [2]- гл.19,24; [6].

Розділ 3  Обладнання  для  механізації  підготовчих  робіт

3.1  Обладнання для ведення основних підготовчих робіт

         Призначення, область застосування та класифікація прохідницьких комбайнів.  Основні вузли
прохідницьких комбайнів. Виконавчі органи, навантажувальні пристрої, ходове та розпорне
обладнання прохідницьких комбайнів. Привід та системи управління прохідницьких комбайнів. Пилеподолання при роботі. 
         Література: [2] - гл.27 §1,2,8; [3] - гл.5 §1-4,7,8.

         Прохідницькі комбайни родини ГПКС та 4ПП-2. Технічні характеристики прохідницьких комбайнів  П-110(220), КП-21,
КСП-22, КСП-32(33). Продуктивність роботи прохідницьких комбайнів. 
         Література: конспект, [2] - гл.27 §3,4; [3] - гл.5 §5, с.252-255, с.333-335.
                                
         Прохідницькі комбайни бурової дії. Прохідницькі комплекси. Нарізні комбайни і комплекси. Експлуатація комбайнів вибіркової дії.
         Література: [2] - гл.27 §5-7, гл.28; [3] - гл.5 §6.

         Закладальні машини та комплекси. Їх призначення, різновиди, принцип дії.
         Література: [2] - гл.29.

3.2  Обладнання для ведення допоміжних підготовчих робіт

         Шахтні бурильні установки, їх класифікація. Буровий інструмент. Продуктивність роботи бурильних установок. Правила експлуатації бурильних установок.
         Література: [2] - гл.5, [3] - с.17-31, с.53-77.

         Свердловинні верстати. Технічні характеристики свердловинних верстатів, правила експлуатації.
         Література: [2] - гл.6, [3] - с.35-41, с.42-46.
                                                                         Рекомендована  література:
        
1. Никитин О.Ф. и др. Объемные гидравлические и пневматические приводы. - М.:
Машиностроение, 1981.
2. Хорин В.Н. Объёмный гидропривод забойного оборудования. - М.: Недра, 1980.
3. Яцких В.Г. и др. Горные машины и комплексы. - М.: Недра, 1984.
4. Малевич Н.М. Горно-проходческие машины и комплексы. - М.: Недра, 1984.
5. Пархоменко А.И. Справочник  механика  угольной  шахты. - М.: Недра, 1985.
6. Солод В.И. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов. - М.: Недра,
1982.
7. Правила безопасности в угольных шахтах. Киев, 2010.
8. Западный Донбасс. Страницы истории. Днепропетровск. 
                                                            ООО «КолорГраф»,  2003.